Inleiding

Iedere vereniging, groot of klein, heeft regels. Ook ZWN. Deze regels zijn verpakt in een aantal reglementen, die ooit zijn aangenomen door de leden. Onze vereniging is altijd in beweging, zo ook de reglementen. Voortschrijdend inzicht zorgt voortdurend voor verandering. Voorgenomen wijzigingen in de regels worden door het bestuur altijd  vóór een algemene ledenvergadering ingediend en door de ALV uiteindelijk aangenomen of afgewezen.

Regels en bepalingen ZWN 

De regels zoals deze in de bijlagen geformuleerd zijn, werken nog steeds goed. Eens in de 10 jaar worden we tegen het licht gehouden en waar mogelijk vereenvoudigd en aangescherpt. Wellicht de belangrijkste regels, niet aan verandering onderhevig, zijn de “tien geboden voor de goede volkstuinder”, opgesteld door het allereerste ZWN-bestuur in 1932:

 

TIEN GEBODEN VOOR DE GOEDE VOLKSTUINDER

  1. Steeds voorkomend.
  2. Netjes op tuinen, greppels en zijpaden.
  3. Eerbied voor andermans tuin en geen last aan anderen bezorgen, daar het hinderlijke U ook niet aangenaam is.
  4. Voor goede gang van zaken regelt gij alles met Uwe bestu-ren.
  5. Volg op, de goede raadgevingen der tuincommissie, sla deze nimmer in den wind.
  6. Heeft U bloemen, planten enz. te veel, geeft dezen dan aan medetuinders, indien deze te kort of niets heeft.
  7. Betaal Uwe contributie op tijd, indien mogelijk voldoet deze door bezorging, onze Penningmeester is ook mensch, verlicht zijn arbeid.
  8. Houdt voeling met Uw bestuur, Uw bestuur doet het met U.
  9. “Zonder Werken Niets”. Laat dit toonen door het uiterlijk Uwer tuinen.
  10. Houdt hoog Uwe organisatie ten toon en voorbeeld van anderen, wij zullen dit alles zeer op prijs stellen.